K.V.K.K Aydınlatma Metni
TARGET TRADE

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KANUN")

UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") hususunda TARGET PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(“TARGET TRADE”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı onuncu maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

1)Kişisel Veri nedir?

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) kapsamaktadır.

2) Kişisel Verilerin Elde Edilmesi (İşlenmesi) ve Yöntemi

TARGET TRADE olarak, ilgili kişilere ait kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, mesleki deneyim bilgilerini; Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, Şirketimiz ile yapılan her türlü yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde etmekte ve işlemekteyiz. Bu çerçevede dayanak olan hukuki sebepler ise; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

3) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

✓ Hizmet, satış vb. sözleşmelerin ve hukuki ilişkilerin kurulması ve ifası için gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi
✓ Güvenliğin sağlanması, bilgilerin ve adli işlemlerin güvenliği ile takibi
✓ İşyerinin idaresi, işin yürütülmesi, iç yönerge ve sair politikalarının uygulanması amacıyla
✓ İş faaliyetlerinin, üretim ve satış süreçlerin planlanması ve icrası
✓ Şikâyet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin daha iyi hizmet verebilmek için kayıt altında tutulması
✓ Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi
✓ Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Şirketimize ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi
 Alınan ve sunulan hizmetler ya da zorunlu hukuki süreçler ile ilgili gerekli iletişimin sağlanması amacıyla telefon veya elektronik posta yoluyla iletişim kurulması ✓ Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması
✓ Verilerin güvenliğine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasının sağlanması

4)Kişisel Verilerinizin İşleme Süremiz nedir?

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.
 

5) Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6) Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu başta olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlarla ve bilhassa; mahkemeler, adli merciiler kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Ayrıca tarafınızla olan hukuki ilişkimizin veya ilgili veri işleme amacının doğrudan gerektirmesi halinde kişisel veriler iş birliği içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılmaktadır. Daha detaylı bilgi için tarafımıza yazılı başvuruda bulunarak bilgi edinebilirsiniz.

7) Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK’dan doğan Haklarınız ve Veri Sorumlusu Olarak Desteğimiz
KVKK madde 11 uyarınca Şirket İsmi’e başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçilen imha yöntemini nedeni ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki başvuruları ve talepleri, “www.targettrade.com.tr” web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca;

Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1992. Sokak A Blok No: 16 Kat: 10 Daire 225 Vetrocity / Esenyurt - İstanbul adresine bizzat teslim veya Noter kanalıyla iletebilir,

targetpazarlama@h03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da

kvkk@targettrade.com adresine tarafımızda kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz. Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bilgilerinize sunarız.

TARGET PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ